Prírodovedecká fakulta UK

Európa

GEO8855 - Mária Mesárová

Popis predmetu

Popis


Zhrnutie tematického celku: Európa

Kvalifikácie a ciele


Žiak dokáže pomocou mapy charakterizovať prírodné pomery nášho svetadielu (polohu a členitosť, najznámejšie a najväčšie povrchové celky, podnebie, vodstvo, typy krajín)- rozvoj kompetencií v prírodných vedách, matematike a technike

Rozvoj digitálnych kompetencií- riešenie úloh v programe claroline

 

 

Obsah predmetu


Učivo Európa je v ŠVP zahranuté do 8. ročníka ZŠ a 2. ročníka Gymnázií.

Pomocou predmetu GEO8855 si žiak zopakuje základné fakty o Európe (hlavne prírodné pomery Európy).

Úlohy tak poskytujú určitú informáciu o nadobnudnutých poznatkoch žiaka, ako zvláda daný tematický celok.


Správca(ovia) predmetu GEO8855 : Mária Mesárová
Správa stránky Claroline : Prirodovedecka fakulta UK
Beží na systéme Claroline © 2001 - 2011