Hlavná stránka projektu - Popis projektu

Popis

Aký plyn vzniká reakciou karbidu vápenatého s vodou ?

Horí intenzívnym a dymiacim plameňom?

Na čo a kde sa využíva?

Ako sa priemyselne vyrába?

Všetky tieto otázky si zodpovieme pri riešení tohto projektu. 

 

Kvalifikácia a ciele

Cielom projektu je na základe pozorovania a samostatného vyhľadávania informácií :

- oboznámiť žiakov so spôsobom výroby acetylénu v laboratórnych podmienkach

- poukázať na fyzikálne vlastnosti acetylénu - horenie

- poukázať na charakter plameňa

- poukázať na využitie acetylénu

- oboznámiť žiakov so spôsobmi výroby v priemysle

Obsah projektu

Projekt je určený pre 9. ročník základnej školy

Učivo : Alkíny - vlastnosti a ich využitie

Projekt je založený na prezentácii pokusu formou videozáznamu, na zadaní úloh žiakom  a vyhľadávaní informácií pomocou internetu.   

Aktivity Výuka - precvičovanie
Dĺžka projektu: 2 vyučovacie hodiny
vychodiskove vedomosti a zrucnosti

Žiaci by mali získať nové vedomosti :

- o alkínoch - konkrétne acetyléne

- o fyzikálnych a chemických vlastnostiach acetylénu

- o využití acetylénu

- o spôsobe výroby acetylénu v laboratóriách a v priemysle

Žiaci projektom získavajú zručnosti (ak budú pracovať samostatne) :

- pri práci s laboratórnym sklom

- pri manipulácii s chemikáliami

- pri manipulácii s vysokohorľavým plynom